เกี่ยวกับซันไชน์

 
 
 

วิสัยทัศน์ :


ซันไชน์ฯมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่การรับรู้ตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค


พันธกิจ :


1. ผลักดันตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
     เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค
3. ดำเนินธุรกิจที่รักษ์โลกสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
     (ESG)
4. พัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร เพื่อเติบโตและภาคภูมิใจที่เป็น
     ส่วนหนึ่งขององค์กร
5. มุ่งสู่การเป็นบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเตรียมพร้อม
     การเป็นบริษัทมหาชน

กว่าจะเป็น


- ซันไชน์ อินเตอร์ -

บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 บนหลักการพื้นฐาน ที่เรียบง่าย คือ การทำงานร่วมกันดุจครอบครัว ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง สินค้าส่วนใหญ่ไม่มีการปรุงแต่ง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรา สะอาด ถูกหลักโภชนาการ ได้รับการยอมรับมาตรฐานการรับรองบริหารคุณภาพ ISO และ GMP ตามมาตรฐานอาหารสากล

นอกจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเรายังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และการหาพลังงานทดแทน อาทิเช่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทซันไชน์ฯได้ทำพิธีเปิดโครงการติดตั้ง Solar Rooftop (หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์) ขนาด 594 kWp โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทซันไชน์ของเรา ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ797,500 กิโลวัตต์/ปี และยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 447,397 กก./ปี เท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 49,711 ต้น/ปี

2535

ปี 2535 ก่อตั้งบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(เพิ่มเติม…)

- ซันไชน์สีเขียว -


ระบบความร้อนหมุนเวียน
ซันไชน์ใช้เครื่องอบแห้งระบบสูญญากาศที่กระบวนการผลิตต้องการแหล่งความร้อนแบบคงที่โดยผ่านอุปกรณ์เก็บพลังงานความร้อน เราสามารถนำความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบทำความเย็นกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การนำความร้อนมาหมุนเวียนใช้ใหม่นี้ถือเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอน และลดการใช้พลังงาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทซันไชน์ฯมีระบบจัดการน้ำเสียให้เปลี่ยนเป็นน้ำสะอาด ไม่ปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน ใช้น้ำสะอาดที่ได้กับไปหมุนเวียนภายในโรงงานเช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นโรงงานบริเวณรอบๆ โรงงานเป็นต้น

ถุงรีไซเคิล
บริษัทซันไชน์ฯใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำถุงบรรจุภัณฑ์แบบ Ziplock กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

พลังงานสีเขียว
บริษัทซันไชน์ฯของเราลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 797,500 กิโลวัตต์/ปี และยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 447,397 กก./ปี เท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 49,711 ต้น/ปี